Statut - rozdział 5

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 5.

Walne Zebranie

 

§10.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Lokalnej Organizacji Turystycznej, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§11.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

uchwalanie statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej i jego zmian,

wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej - wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania,

wybieranie i odwoływanie w tajnym głosowaniu Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie wysokości składek członkowskich,

uchwalanie planów działania i planów finansowych,

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

upoważnienie Zarządu do rozporządzania mieniem Lokalnej Organizacji Turystycznej, w tym zaciągania zobowiązań finansowych,

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji,

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet czlonków,

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Lokalnej Organizacji Turystycznej,

uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów Lokalnej Organizacji Turystycznej,

podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Lokalnej Organizacji Turystycznej.

§12.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeb, przynajmniej raz w roku, z pisemnym powiadomieniem członków Lokalnej Organizacji Turystycznej co najmniej 30 dni przed Terminem Walnego Zebrania.

§13.

Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia pół godziny później, uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych.

§14.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Wybór władz Lokalnej Organizacji Turystycznej następuje w głosowaniu tajnym.

§15.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:

Komisji Rewizyjnej, 1/3 liczby członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż w przeciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały Zarządu lub zgłoszenia wniosku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania.