Statut - rozdział 8

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 8.

Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

§22.

Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej pochodzi z następujących źródeł:

 

  • składki członkowskie,
  • świadczenia członków wspierających,
  • dotacje, darowizny, zapisy,
  • wpływy z działalności gospodarczej.

 

§23.

Gospodarka Lokalnej Organizacji Turystycznej prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, przygotowany przez Zarząd i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie Członków.

§24.

Oświadczenia woli w imieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej w zakresie rozporządzania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań mojątkowych, a także w innych sprawach statutowych Lokalnej Organizacji Turystycznej, składają dwie osoby: Prezes Zarządu i Skarbnik.

Zarząd może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W trybie podanym w ust. 2 Zarząd może ustanowić pełnomocników do spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania.